Regulamin E-Apartamenty Poznań

§1

 1. Poprzez dokonanie rezerwacji rozumie się wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz dokonanie płatności za pomocą systemu płatności online, rezerwację poprzez serwis pośrednika bądź rezerwację telefoniczną.
 2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą jej potwierdzenia drogą telefoniczną bądź mailową.
 3. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania swoich danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego, który będą Państwo mieli ze sobą w dniu przyjazdu, w przypadku firm należy podać pełne dane firmy wraz z numerem NIP.
 5. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, operator nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji a wpłacona wcześniej kwota zostanie zwrócona na ustalone uprzednio konto.
 6. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w apartamencie, operator obciąży Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.
 7. Jeśli osoba dokonująca rezerwacji nie pojawi się w umówionym terminie, to jest to równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
 8. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu bądź wcześniej.
 9. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób przebywających w apartamentach albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych gości lub mieszkańców.

§2

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. W szczególnych przypadkach jest możliwość uzgodnień indywidualnych.
 2. Przekroczenie czasu doby hotelowej wiąże się z opłatą w wysokości 30zł za każdą rozpoczęta godzinę.
 3. W przypadku braku kolejnej rezerwacji apartamentu na dzień w którym nastąpiło przekroczenie doby hotelowej, a przekroczenie wynosi dłużej aniżeli 3 godziny, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania pełnej opłaty dziennej za kolejną dobę według cennika, co jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu o kolejną dobę.
 4. W przypadku, gdy istnieje rezerwacja apartamentu na dzień w którym nastąpiło przekroczenie doby hotelowej, a przekroczenie wynosi dłużej aniżeli 3 godziny, Wynajmujący jest uprawniony do komisyjnego przeniesienia rzeczy znajdujących się w apartamencie do innego miejsca na koszt i ryzyko Najemcy.
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać orientacyjną godzinę przybycia. Godzinę można zmienić wysyłając wiadomość na: kontakt@e-apartamenty-poznan.pl lub telefonicznie 61 61 02 777.
 6. Zameldowanie do apartamentu następuje samodzielnie, m. in. przy użyciu kodów przesłanych do Państwa przez SMS w dniu przyjazdu przed określoną przez Państwa godziną przybycia. Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać numer telefonu komórkowego, który będą mieli Państwo przy sobie w dniu przyjazdu. W przypadku zmiany numeru, prosimy o przesłanie aktualnego na adres: kontakt@e-apartamenty-poznan.pl
 7. Jeśli nie mają Państwo możliwości odebrać wiadomości, nie określono godziny przybycia bądź też uległa ona zmianie w dniu przyjazdu, prosimy o kontakt na minimum godzinę przed planowanym przybyciem.
 8. Faktura VAT – wystawiane na życzenie Najemcy i dostarczana w formie elektronicznej w ciągu 7 dni po zakończeniu najmu. Na życzenie wysyłamy fakturę pocztą tradycyjną.

§3

 1. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej w ofercie. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Najemcy po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najemcę na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według podwójnej ceny dokwaterowania.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie apartamentu w celach komercyjnych, sesji zdjęciowych, filmowych etc. Chęć wykorzystania apartamentu w celach jak powyższe i innych niż mieszkalne należy indywidualnie ustalać z E-Apartamenty. Nieautoryzowana sesja zdjęciowa wiąże się z opłatą minimalną w wysokości 500 zł oraz zakazem komercyjnego wykorzystania zdjęć.
 3. Organizowanie imprez towarzyskich, uciążliwych dla sąsiadów jest zabronione. W przypadku naruszania ciszy nocnej (22-6) zostaną wezwane odpowiednie służby, a Najemca zobowiązany będzie do opuszczenia lokalu bez prawa do zwrotu uiszczonych kwot i pokrycia kosztów interwencji wezwanych służb.
 4. Zwierzęta są akceptowane po uprzednich ustaleniach z operatorem. Dopłata za każde zwierzę to 50 zł niezależnie od długości pobytu, każde kolejne zwierzę to koszt 40 zł. W przypadku pobytu z niezgłoszonym zwierzęciem pobierana jest podwójna opłata.
 5. Palenie w apartamentach jest zabronione. Dozwolone jest tylko warunkowo na balkonie jeżeli do mieszkania nie leci dym a popiół oraz niedopałki trafiają w odpowiednie miejsce. W mieszkaniu znajdują się czujniki dymu, złamanie zakazu spowoduje obciążenie gościa kwotą 250 zł. W skrajnych przypadkach gość będzie obciążony kosztami dearomatyzacji mieszkania (koszt 1000-1500 zł).
 6. Wychodząc z apartamentu należy zawsze zamykać drzwi na klucz a w przypadku zamka szyfrowego upewnić się, iż drzwi zostały zatrzaśnięte. Prosimy również o wyłączenie świateł, zakręcenie kranów, zamknięcie okien oraz wzięcie rzeczy należących do Państwa.
 7. Osoby korzystające z apartamentu są zobowiązane dbać o substancje apartamentu i sam apartament, tak aby w wyniku użytkowania ich nie powstały żadne zniszczenia i straty. Jeżeli takie powstaną prosimy o natychmiastowe poinformowanie E-apartamenty pod nr +48 61 61 02 777.
 8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu technicznego gość może zostać obciążony kwotą 50zł bądź wyższą jeżeli E-Apartamenty poniosło większe koszty związane z danym działaniem.

§4

 1. Jeżeli w wyniku nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu (z szczególnym uwzględnieniem zapisów §3) nastąpią jakiekolwiek straty po stronie Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania od Najemcy pokrywającego powstałe straty czy zniszczenia.

§5

 1. Sprzątanie końcowe apartamentu jest wliczone w cenę lecz prosimy o pozostawienie mieszkania w stanie, który jest ogólnie pojmowany jako przyzwoity.
 2. Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz telewizję są wliczone w cenę.
 3. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni, raz na tydzień może być dokonana wymiana pościeli i ręczników w apartamencie na życzenie Najemcy.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy pozostawione w apartamencie.
 5. W przypadku apartamentów z miejscem parkingowym w garażu podziemnym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie bądź utratę pojazdu Gościa podczas korzystania z miejsca parkingowego.
 6. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia oraz przezwyciężenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od E-Apartamenty, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 7. W przypadku wystąpienia sytuacji opisywanej w powyższym punkcie 6, wszelkie kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za wykonane usługi.

§6

 1. Wszystkich Najemców apartamentów obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym respektowanie ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do 6.00).
 2. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Najemca zobligowany jest do zapłaty kwoty w wysokości 100 zł. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej bądź garażowej opłata wynosi 250zł.
 3. W przypadku zgubienia bądź zabrania pilota do bramy garażowej, firma E-apartamenty ma prawo obciążyć Gościa wielokrotnością stawki dziennej 35zł liczonej od momentu zakończenia pobytu do momentu zwrotu pilota bądź wpłaty opłaty na rzecz nowego.

§7

 1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, które w związku z zawarciem umowy udostępnił Wynajmującemu w celu niezbędnym dla wykonania postanowień Umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 33 poz. 883 z późn. zm.).

§8

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.